Szószedet

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Biztosítási díj

A biztosított által a biztosító részére fedezetvállalásra fizetett összeg. Meg kell különböztetni a következőket: előírt díjak: a szerződésben foglalt kockázatok fedezésének időszaka alatt kiszámlázott díjak; és a megszolgált díjak: az előírt díjaknak az a része, amely a kockázatvállalási időszakban vagy azt megelőző periódusban felmerül.​​

Bróker

Egy független közvetítő, aki a hitelbiztosítási szerződések  értékesítésében jár közre a leendő ügyfeleknél. A brókerek tanácsadási tevékenységet végeznek a kötvény kondícióinak kialakításakor, illetve közvetítőként járnak el a szerződéssel és a napi adminisztrációval kapcsolatosan.​


Fizetésképtelenség

Az adós bíróság által megállapított képtelensége arra, hogy kötelezettségeit, mint például a beszállítói felé fennálló számláit kiegyenlítse.​

Fizetésképtelenségi index

A Fizetésképtelenségi Index számítása az adott évben fizetésképtelenségi eljárás alá került vállalkozások számának változásán alapul, korrigálva a GDP változásának hatásával. Az index értéke százalékos formában szerepel, ugyanis az abszolút számok (a vállalkozások darabszáma) az egyes országok eltérő szabályozásai és gyakorlata alapján nem összevethetőek. Az index pozitív értéke a gazdaság állapotának romlására utal, a negatív érték a fizetésképtelenségi eljárások számának csökkenését fejezi ki.  ​

Vevők forgási ideje (DSO)

A vevők forgási ideje, vagyis a DSO (Days Sales Outstanding) mutatja meg, hogy egy adott vállalkozásnak a vevőivel szembeni követelése hány napot tesz ki, vagyis mennyi idő elteltével válik a kiszámlázott követelésből realizált árbevétel. A DSO a cég pénzügyi beszámolójából vagy időszakos pénzügyi adataiból számítható ki a következő módon: DSO=(vevőkkel szembeni követelések*365)/nettó árbevétel. A DSO mutatója a hitelbiztosítás díjának meghatározásakor is használatos, mértéke a biztosítási díj nagyságát befolyásolja.


Hitelbiztosítás

Komplex szolgáltatás. Megoldás arra, hogy a vevők nemfizetéséből eredő kockázatot átvállalja egy erre szakosodott pénzügyi szervezet.


Kár

A biztosítási esemény bekövetkezése. Feljogosítja a kötvényest a kártérítésre és elindítja a hitelbiztosítási szerződésben meghatározott kártérítési folyamatot.​

Káresemény

Az áruhitel-biztosítás során a káresemény a vevő fizetésképtelenné válásának időpontját jelenti. A káreseményt jellemzően megelőzi a fizetési késedelem időszaka, vagyis a számla fizetési határidejének lejártát követő időtartam. A késedelmes fizetés időszakában követelésbehajtással próbálja a hitelbiztosító vagy más követeléskezelő cég a biztosított kintlévőségeit a vevőtől beszedni. A behajtás tárgyalásos, illetve jogi úton zajlik (természetesen nem a filmekből ismert, lesötétített autókkal közlekedő erőemberek "segítségével"). Amennyiben egy előre meghatározott időn keresztül sikertelen a behajtás, a hitelbiztosító fizetésképtelennek minősíti az adóst és kimondja a káresemény bekövetkeztét, majd kifizeti a károsultnak a szerződés szerinti kártérítést. Káresemény bekövetkezhet akkor is, ha nem történt késedelmes fizetés, viszont az adós tevékenysége megszűnik (például felszámolási eljárást indít ellene más hitelezője).

Kártérítés utáni megtérülés

Minden kártérítést követő teljesítés az adós részéről, amikor a kötvényes joga a biztosított és már kártérített követelés tekintetében már átszállt a biztosítóra.​

Kötvény

A hitelbiztosítási kötvény az Euler Hermes és a kötvényes között megkötött szerződés. ​

Követeléskezelés

Szolgáltatások összessége, amelynek célja a hitelezési veszteség bekövetkeztének megelőzése.​


Lánctartozás

A lánctartozás vagy körbetartozás azt a folyamatot jelöli, amikor a megrendelő késedelmes fizetése vagy nemfizetése miatt a szállítója likviditási nehézségekbe ütközik, ezért ő sem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségeit saját beszállítói felé. Csak akkor beszélhetünk lánctartozásról, ha legalább három résztvevő szerepel egy adott folyamatban, amelynek az elején, illetve a végén álló vállalkozások egymással nem állnak közvetlenül üzleti kapcsolatban.


Megelőzés

Az a folyamat, amelynek során a kötvényes – az Euler Hermes által, a vevők fizetőképességére vonatkozóan biztosított információk alapján – megválasztja a vevőit és csökkenti a lehetséges veszteségeit.​


Országkockázat

Az országkockázati besorolást a világ 241 területére (országok, régiók), komplex módszertannal határozzák meg az Euler Hermes Csoport vezető közgazdászai. Alapvetően két fő tényezőből, a hosszú távú országminősítési mutatóból és a rövidtávú "figyelmeztetéseket" adó indikátorok összességéből áll. Ez utóbbi rövidtávú jelzőszámok foglalják magukba a Pénzügyi Folyamatok Indikátorait (FFI - Financial Flow Indicator) és a Ciklikus Kockázatok Indikátorait (CRI - Cyclical Risk Indicator). Az FFI mutató a gazdaságnak sebezhetőségét méri egyrészről a külső sokkhatásokkal szemben, másrészt az ország ellenállóképességét abban a tekintetben, hogy mennyire érzékeny a tőkeáramlási folyamatokra. A CRI a fizetési kockázatok (pl. fizetési határidők, nemfizetések) jelzőszáma, ötvözve különböző makrogazdasági indikátorokkal. Az országminősítési mutató egy hosszú időtávot felölelő, a gazdasági és politikai kockázatokat tükröző mérőszámokból alakul ki. Míg az FFI és a CRI rövid- és középtávon, addig az országminősítés hosszú távra vetítve értékel egy országot, ezért e három összetevő jól leképezi egy ország lehetséges kockázatának releváns paramétereit. 


Védett információ

Az Euler Hermes Csoport tagjai által összeállított és az Euler Hermes által kizárólagosan birtokolt információ, amelyek garantálják a szolgáltatás minőségét.​